Formularz zgłoszeniowy

 • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: udział online w dniu 23.04.2021 i materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • Wykłady będą prowadzone w języku polskim.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 • Podane powyżej terminy progów cenowych oznaczają daty wpłaty należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail
 • w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 2 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą email lub tradycyjną na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty.
 • Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty.
 • Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy – zmiana powinna być zgłoszona najpóźniej na 3 dni przed wydarzeniem.
 • Rezygnacji z wydarzenia należy dokonać w formie pisemnej.
 • Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu wydarzenia.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Regulamin uczestnictwa


Koszt udziału jednej osoby w wydarzeniu:

- 5 992,00 PLN netto + 23% VAT – cena z rabatem 67% do 7.05.2021

- 18 100,00 PLN netto + 23% VAT – cena regularna


powermeetings.eu

Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80

NIP: 952-139-65-83

REGON: 363385059

biuro@powermeetings.eu

EDUKACJA KONFERENCJE

International Happiness at Work Institute

KURSY I SZKOLENIA

STACJONARNIE I ONLINE

powermeetings.eu

ZAPROSZENIA NA STRONACH POWERMEETINGS.EU ORAZ IHAWI.COM NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWERMEETINGS.EU KAŻDORAZOWO PODLEGA WERYFIKACJI,

A O UDZIALE DECYDUJE ORGANIZATOR.


Zakaz kopiowania, powielania, modyfikowania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania całości lub części opisów lub grafiki. Zarówno informacje, opisy oraz grafika, w całości, jak i poszczególne ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). W razie niezastosowania się do niniejszego zakazu zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne.


copyright © 2021 powermeetings.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności